Những sai lằm của người tu theo đạo Phật là gì?


Những sai lằm của người tu theo đạo Phật là gì? bạn đã tu đúng chưa hãy tìm hiểu thật hư như nào nha?

Tạc tượng Phật thì nên tìm đến Chùa nào nghèo, không có tượng Phật hoặc tượng Bồ tát thì mình đóng góp chung hoặc cá nhân mà đặt tặng cho Chùa mới có ý nghĩa. Chúng ta có thể hùn xây tượng Phật hoặc tượng Bồ Tát Địa Tạng ở nghĩa trang. Còn cá nhân của từng nhà mọi người tự thỉnh ở nhà sách Phật giáo về mà thờ chớ sao lại phải xin? Hoặc đợi ai cho tặng mới chịu thờ? Hoá ra thờ mà còn keo kiệt hay sao? Dạo này tôi thấy nhiều bạn đang tặng tượng không đúng rồi. Thà rằng ấn tống kinh điển để họ đọc, để họ hiểu nhân quả mà tu hành chớ đừng nghĩ rằng tạc tượng Phật cho người này người kia là có Phước báu cho mình là không phải. Thi nhau làm như vậy trật lất hết. Suy nghĩ cạn cợt rồi đó.

“Vì thế, người làm việc thiện lấy sự lợi ích cho người khác làm việc chung, thì việc chung ấy là chân thật; xem lợi ích của bản thân mình là việc riêng tư, việc mưu lợi riêng tư ấy ắt là giả dối. “Làm việc thiện xuất phát từ tâm chân thành là chân thật, không xuất phát từ bản tâm, chỉ bắt chước làm theo là giả dối.

“Làm việc thiện mà hoàn toàn không vướng chấp vào hình tướng là chân thật, vướng mắc nơi hình tướng phân biệt là giả dối.“ Đối với hết thảy những việc tương tự khác, các ông đều nên dựa theo các nguyên tắc nêu trên mà tự mình khảo xét phân biệt giữa thiện hay ác, chân thật hay giả dối.”

Cuộc Sống Phải Biết Cho Đi

Trong cuộc sống này, những gì ta cho đi bằng tình người mới thật sự đúng nghĩa là cho mà không phải là sự trao đổi hay mua bán dưới nhiều hình thức. Tuy nhiên, nếu ta biết cho đi những giá trị vật chất để giúp đỡ hoặc chia sẻ khó khăn cho người khác thì đây chính là cách giúp ta có thể nhận lại được niềm vui và hạnh phúc bởi trong ta không có sự toan tính.

Khi cho đi mà chúng ta không kèm theo bất cứ một điều kiện hay sự mong cầu nào thì chính ngay khi ấy chúng ta đã nuôi dưỡng được lòng từ bi vô hạn.

Khi ta cho mà không có sự tính toán thì sự cho ấy mới là cao thượng nên ta sẽ nhận được sự an lạc, hạnh phúc. Không những khi ta cho tặng cho người còn sống bằng hiện vật, hiện kim, bằng công việc làm, bằng nụ cười, hoặc bằng nhiều cách khác thì trong cõi âm họ cũng cần ta bố thí bằng pháp thí là tụng kinh, niệm Phật và hồi hướng cho họ và không quên cúng cô hồn cho họ ăn nữa đó.

Hãy làm đi đừng lo sợ họ bám theo mình quậy phá, nếu như tâm bạn cởi mở thì Trời Phật, Quỷ Thần đều đọc được tâm của bạn hết đó. Các bạn đọc tụng kinh địa tạng nhớ chú ý phần quan trọng sau đây:

Không luận là trai hay gái, Mường, Mán, Mọi rợ, già trẻ, sang hèn, hoặc là Rồng, là Trời, hoặc là Thần, là Quỉ, hễ gây tội ác theo đó mà cảm lấy, tất cả đều đồng chịu khổ nên gọi là Vô Gián.

Những chúng sinh nào ở nơi Phật Pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hột cát, một bụi nhỏ, hoặc chỉ bằng chừng mảy lông tóc, con đều độ thoát lần lần, làm cho chúng nó được lợi ích lớn.

Lại vầy nữa, Ðịa Tạng Bồ tát! Trong đời sau, như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở nơi cội phước lành đã gieo trồng trong Phật pháp, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa tháp, hoặc sửa sang kinh điển, cho đến chừng bằng một sợi lông, một mảy bụi, một hột cát, một giọt nước.

Những sự lành như thế không luận nhiều ít, chỉ có thể đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh, thời công đức của người đó trong nghìn đời thường hưởng thọ sự vui thượng diệu.

Còn như chỉ hồi hướng cho thân quyến trong nhà hoặc tự mình được lợi ích thôi, như thế thời sẽ hưởng quả vui trong ba đời, cứ làm một phần sự lành, thời được hưởng báo tốt một muôn lần trội hơn.

P/s Nếu tâm bạn luôn dễ thương như vậy thì đây chính là tu đó. Đừng mong cầu điều gì cho mình, mọi sự tốt đẹp tự nhiên đến và bạn sẽ cảm thấy an lạc. Đừng bao giờ đánh mất mình. Phần hồi hướng rất quan trọng tôi đã viết tặng cho các bạn bên dưới bài viết, nên đọc trước khi tụng kinh mỗi ngày phải thực hiện nha. Tôi thực lòng muốn giúp các bạn, nhưng vẫn có người thật là kỳ cục ghê, họ khoe họ đọc nhiều bộ kinh còn cải chày cải cối và cho rằng hồi hướng cho pháp giới chúng sanh làm sao mà được. Họ không hiểu hoặc cố tình bóp méo nên tôi đành phải tiển họ ra khỏi trí nhớ.

Đây là lời nhắc nhở cuối cùng đừng có quên nhé. Nhận link ở đây nếu ai chưa có bản Tác bạch hồi hướng https://www.facebook.com/100011426274535/posts/1792791547778370/?d=n

Tác giả Phật tử: Alisa Nhắc nhở.