Thành tựu và lợi ít khi tu mật tông là gì?


tạm nói về “thành tựu” và “lợi ích” trong tu Mật, thực tế thế nào tuỳ theo trải nghiệm “thực tu thực chứng” của từng hành giả 🙏🏻

🙏🏻 tạm nói về “thành tựu” và “lợi ích” trong tu Mật, thực tế thế nào tuỳ theo trải nghiệm “thực tu thực chứng” của từng hành giả 🙏🏻

🪷 Trì Chú, bất ấn bao lâu thì có kết quả?
    Người tu Mật Tông nói đến “thành tựu” để cứu độ chúng sinh chớ không mong kết quả cho mình. Còn thành tựu lâu hay mau, lớn hay nhỏ đều do ở mình, chỉ có hai điều chắc chắn có thể nói được: 
- Một là tu Mật Tông thì tiến từng giờ, từng ngày.
- Hai là đã tu thì sẽ có thành tựu, chỉ khác nhau ở chỗ lớn hay nhỏ mà thôi.

🪷 Thế nào là tiến từng giờ, từng ngày?
    Điều này thuộc về chứng nghiệm, chỉ khi nào tu mới thấy rõ được. Tuy nhiên có thể nói rằng nương vào chân ngôn, hành giả tiến được rất nhanh. Giờ sau khác giờ trước, ngày sau khác ngày trước.

🪷 Tại sao thành tựu lại khác nhau lớn hay nhỏ?
    Đối với một hành giả, thì sự thành tựu lớn hay nhỏ là do tâm mình. Còn nếu đem so sánh giữa hai hành giả thì tuỳ theo căn cơ, phước đức và sự mở tâm của mỗi người mà có sự khác biệt. Tuy nhiên, nếu gắng công tu để đạt được sự “tương ưng” thì cái thành tựu ban đầu nhỏ sau cũng sẽ lớn lên vô hạn. Do đó người hành giả đừng sợ là không thành tựu và cũng đừng buồn khi thành tựu nhỏ.

🪷 Điểm nào là điểm mà Mật Tông hơn hẳn các tông phái khác?
    Mật Tông chỉ đem so sánh với các tông phái khác để biết sự khác biệt thôi, chứ không phải để phân biệt hơn kém.

🪷 Vậy thì sự khác biệt ra sao?
    Điểm nổi bật và dễ nhận thấy nhất, đó là Mật Tông lấy Chú làm phương tiện, và do phương tiện này đem đến những lợi ích đặc biệt lớn lao.

🪷 Lợi ích đặc biệt thế nào?
    “Nghiệp” là cái đem con người trôi lăn trong “sinh tử luân hồi”, nay nhờ “Chú”, ta chuyển hoá được Nghiệp, giải được Nghiệp để sớm giải thoát. Đó là điểm khác biệt quan trọng nhất của Mật Tông so với tông phái khác.

🪷 Còn điểm nào khác nữa?
    Chú còn giúp hành giả lập công bồi đức và tiêu tội nữa.
    Đấy chỉ là kể những lợi ích thiết thực cho vấn đề giải quyết sinh tử luân hồi thôi, chứ chưa nói đến lợi ích chữa bệnh, cứu người, tăng thêm thọ mạng…

——— trích “Mật Tông Vấn Đáp” 🤍
——— hình ảnh: Đức Hộ Pháp Rahula ❤️