Nhờ phóng sinh và làm phước sẽ thay đổi vận mệnh


Đây là một câu chuyện phóng sinh và làm phước sẽ thay đổi vận mệnh của một người giúp con ông thoát cửa tử

Viên Liễu Trang là một nhà tướng số danh tiếng Trung Quốc thời xưa. Nhìn chỉ tay hay cái mũi của một người nam hoặc nữ, ông
có thể đoán biết trước vận mạng tương lai của họ. Một hôm có một vị đại thần dắt con đến nhờ ông xem tướng. Viên Trang coi tướng xong biết đứa bé này vài năm sau sẽ chết. Ông liền bảo cho vị quan kia hay.
Nghe nói vậy, vị quan ấy rất đau khổ. Trên đường về nhà ông đến gặp một vị sư. Vị tăng hỏi: “Có việc gì xảy ra mà trông ngài
sầu não như thế?”
Vị quan đáp rằng ông vừa mới nghe nhà tướng số báo cho biết một tin chẳng lành.Hòa Thượng liền xem tướng đứa nhỏ để tìm
hiểu vận mạng của nó. Ngài nói với cha em bé: “Chỉ có phước đức mới cứu được mạng sống của cháu. Nhưng cơ duyên làm phước
không phải dễ. Nếu ngài muốn có phước đức thì cách tốt nhất là nên phóng sinh. Tạo phước đức bằng hành động thiện không giết
hại sinh vật mới có thể bảo vệ mạng sống cho con ông.”
Nghe lời Hòa Thượng, vị quan kia liền
phát nguyện không bao giờ sát sinh mà lại
còn phóng sinh. Ông tinh tấn làm lành như
vậy được ít năm.Sau đó gặp lại cha con ông,
Hòa Thượng bảo: “Chưa đủ! Ông cố gắng tạo
thêm nhiều thiện nghiệp nữa mới có thể cứu
được mạng sống của con ông”.
Viên quan lại nỗ lực cứu thoát nhiều sinh
vật nữa. Khi gặp dịp làm phước giúp đỡ ai,
người cũng như thú vật; ông luôn luôn sẵn
sàng đóng góp thời giờ lẫn tiền bạc. Nhờ vậy,
viên quan đã cứu độ vô số sinh linh, và người
con đến năm bị chết yểu nó vẫn sống và biến
đổi trở thành một thanh niên khỏe mạnh.
Nhà tướng số Viên Liễu Trang biết sự
việc này. Từ đó về sau, mỗi khi coi thấy
người nào có vận mạng xấu, ông liền khuyên
bảo họ nên cố gắng làm việc phước đức và
đừng bao giờ sát sinh. Nhờ tu nhân tích đức
mà nhiều người đáng lý sẽ phải chết sớm, khổ
đau, họ lại sống trường thọ; nhiều kẻ nghèo
khó trở nên giàu sang .
Trích Bệnh Viện Trả Về - Phật Pháp Cứu Sống !