Namo Avalokitesvara Bodhisattva - Mẹ Quan Thế Âm


Danh hiệu Quán Thế Âm, nghĩa là quan sát, lắng nghe tiếng kêu than của chúng sanh trong thế gian để độ cho họ thoát khổ

 

💐 Mừng ngày Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Đản Sanh 19/02 Âm Lịch 💐💐💐💐💐💐

🔅Danh hiệu Quán Thế Âm, nghĩa là quan sát, lắng nghe tiếng kêu than của chúng sanh trong thế gian để độ cho họ thoát khổ

🔅Bồ Tát Quán Thế Âm là hiện thân của Từ Bi, Ngài phát đại nguyện thực hiện sự Từ Bi đến cùng tận trong đời vị lai nếu chúng sinh vẫn còn còn đau khổ. Vì chỉ có Từ Bi mới giải trừ đau khổ, cũng như chỉ có Trí Tuệ mới diệt được U Minh 

🔅 Đức Quán Thế Âm nghìn mắt nghìn tay với tình yêu thương không bờ bến, mở rộng cánh tay dịu dàng của Người ra mọi hướng, và dùng mọi phương tiện thiện xảo để đánh thức lòng Từ Bi chân thật trong trái tim mỗi chúng sinh 

💐 NAMO AVALOKITESVARA BODHISATTVA 🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️