Kinh phật thuyết: khước ôn hoàng thần chú


Bài chú được lưu truyền và hướng dẫn những g ai có đủ niềm tin sẽ tránh điocwj các dịch bệnh

 

Tôi nghe như vầy, một thời đức Phật du hóa tại thành Vương Xá, trong tinh xá Trúc Lâm, cùng bốn bộ đại chúng đệ tử đều tụ hội, để thuyết kinh pháp. Bấy giờ, nước Duy-da-ly vừa gặp dịch khí với quy mô lớn lao và khắp cả, giống như lửa cháy, khiến con người tử vong vô số, không có chỗ bám víu, không có cách cứu chữa. Vì sự việc đó, hiền giả A-naTôin quỳ gối, chắp tay, bạch với Phật rằng: “Nước Duy-da-ly gặp phải ôn khí, dịch độc, cúi xin đức Thế Tôn nói ra phương cách trừ khử ôn khí, dịch độc của chư Thánh, khiến được an ổn, lìa các bệnh hoạn.” 

 

      Đức Phật bảo hiền giả A-nan: “Ông nên lắng nghe và tiếp nhận. Có bảy quỷ thần thường phun khí độc để hại muôn dân. Nếu ai mắc phải dịch độc, thì nhức đầu, thân thể nóng lạnh, trăm khớp xương muốn rã rời, đau đớn khó tả. Ai biết được danh tự của bảy quỷ thần kia, thì dịch độc không còn hại người. Thế nên, Như Lai hôm nay nói điều đó cho ông.” 

 

    Hiền giả A-nan thưa: “Dạ, con muốn nghe điều đó.” 

 

     Đức Phật dạy: “Bốn chúng đệ tử khi muốn xưng danh tự của quỷ thần kia, nên xưng như vầy: 

 

‘Nam mô Phật-đà-da, nam mô Đạt-ma-da, nam mô Tăng-già-da,  

 

Nam mô thập phương chư Phật, 

Nam mô chư Bồ-tát ma-ha-tát,

Nam mô chư Thánh Tăng, nam mô Chú sư.

Sa-la-khư, sa-la-khư, sa-la-khư. 

 

Mộng-đa-nan quỷ, A-khư-ni quỷ, Ni-khư-thi quỷ, A-già-na quỷ, Ba-la-ni quỷ, A-tì-la quỷ, Bà-đề-lê quỷ.

Bệnh đi, bệnh đi, chớ được ở lâu.’ 

 

       Đức Phật dạy: “Đó là thần chú Thất quỷ danh tự.”

Người nào khi mắc bệnh nóng sốt, nên kêu lên danh tự của bảy quỷ thần, rồi nói: ‘Bệnh đi, bệnh đi, chớ được ở lâu. Đệ tử con là …., mong sao thân con, dịch độc tiêu diệt, bệnh tình thuyên giảm và khỏi hẳn. Đệ tử con nay xin quy y Tam bảo.’ 

 

      Hãy thắp hương, lễ kính, thực hành thần chú được chư Phật thuyết ra. Người nào có thần chú mà không tùy thuận lời dạy của chư Phật, thì đầu kẻ ấy vỡ ra làm bảy phần, như nhánh cây A-lê. 

 

      Nếu người mắc bệnh một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến bảy ngày, nhất là bệnh nóng sốt làm cho phiền muộn, thì trước niệm thần chú này 21 biến vào trong nước, sau đưa cho người bệnh uống nước ấy. Tụng thần chú của kinh này thì những dịch bệnh, bệnh độc phát sinh do ngũ ôn thảy đều tiêu diệt. 

 

       Nếu như người nào muốn nhà mình phòng ngừa bệnh dịch khí cảm nhiễm thì nên viết danh tự của 7 vị quỷ thần này, lại lấy dây ngũ sắc, mỗi gút buộc một danh tự của 7 vị quỷ thần , rồi treo trước cửa nhà, thì bảy vị quỷ thần ấy nhìn thấy cửa này bèn tự nhiên lui tránh, thì được đại cát tường. 

 

       Nếu ai có thể siêng năng tụng kinh này, chuyên tâm thọ trì trai giới, không ăn ngũ tân, và chí thành trì tụng danh tự của bảy quỷ thần, thì ôn khí dịch độc mãi mãi ngưng dứt ( quỷ ôn dịch bèn có thể vĩnh viễn dứt trừ, sẽ chẳng tiến vào cửa nhà của người tụng trì này ), sẽ không truyền nhiễm nơi nhà mình. Người ấy đi đến nhà có người bệnh hoạn, quỷ gặp người ấy liền bỏ chạy. Bản thân người ấy không bị nhiễm bệnh bởi sự vận hành của vũ trụ. 

 

      Nếu như có thể chuyên tâm khuyên bảo người viết, thọ trì, đọc tụng bộ kinh này thì có thể tiêu trừ tai ương, đẩy lui mọi sự tai hại. 

 

        Nếu như người nào không biết tụng trì thì chuẩn bị một cái ông tre, đem bộ kinh này đặt vào trong ống tre, sau đó đặt ống tre ở trên cửa, quỷ ôn dịch nhìn thấy rồi thì chẳng dám bước qua cửa nhà, và thọ mạng cũng được kéo dài, mọi điều tốt lành đến với gia đình mình. 

 

      Hiền giả A-nan chắp tay, bạch đức Phật rằng: “Kinh này được gọi là gì? Làm sao thọ trì?”

Đức Phật dạy: “Kinh này được gọi là Khước ôn thần chú.” 

 

     Đức Phật thuyết kinh như vậy, trời rồng quỷ thần, tất cả đại chúng, nghe được thần chú, hoan hỷ, tác lễ, phụng hành..

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🌤