Cách tụng chú lăng nghiêm tại nhà sao cho đúng


Để trì tụng Chú Lăng Nghiêm bạn nên học thuộc lòng là tốt nhất.

CÁCH TỤNG CHÚ LĂNG NGHIÊM TẠI NHÀ

Để trì tụng Chú Lăng Nghiêm bạn nên học thuộc lòng là tốt nhất. Nhưng nếu không thể học thuộc được thì cứ chí thành khẩn thiết mà đọc trong sách, chỉ cần giữ thân tâm thanh tịnh là tụng được. Bạn là người tại gia nên chỉ cần giữ được thân tâm trang nghiêm thanh tịnh, hễ có thời gian rảnh thì tụng. Trước khi vào tụng chú phải tắm rửa, đánh răng, áo quần sạch sẽ. Nhà có bàn thờ Phật thì thắp hương rồi ngồi tụng, nếu chẳng có thì ngồi ở căn phòng sạch sẽ mà tụng, cũng mầu nhiệm vô cùng. 
Trì Chú Lăng Nghiêm thì 1 ngày trì ít nhất là 1 biến và 108 câu Tâm Chú. Nếu muốn hành trì tinh tấn hơn thì có thể 1 ngày trì 3,7,21...biến và tương ứng số lần với câu Tâm Chú. 
Dưới đây là cách tụng Chú Lăng Nghiêm mà người bạn đạo của Tuệ Tâm thường trì tụng tại nhà: 
1. Phát Nguyện:
Bạn chắp tay rồi phát nguyện tụng chú như sau:
“Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (03 lần). Nay con vì khắp pháp giới chúng sanh, vì linh hồn ông bà tổ tiên, thân gia quyến thuộc của con và hết thảy các chúng sanh có nhân duyên với con trong từ vô thỉ kiếp đến nay mà trì tụng chú Lăng Nghiêm. Con cầu nguyện Tam Bảo từ bi phóng quang, gia hộ cho hết thảy cùng lìa khổ được vui, đồng trọn thành Phật Đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (03 lần)”
2. Lập Chú Đàn
Bạn theo lời dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa mà lập Chú Đàn bằng cách niệm ba bài Chú ngắn sau, mỗi bài bảy biến là thành Chú Đàn.
* Thứ nhất là bảy biến Pháp Giới Chân Ngôn: “Án phạ nhật la đà đổ một”. Niệm rồi thì pháp giới đều thanh tịnh.
* Thứ hai là bảy biến Thanh Tịnh Chân Ngôn: “Án lam sa ha”.
* Thứ ba là khi Phóng Diệm Khẩu thì niệm Ba Ðàn Chân Ngôn: “Án hạ hồng”. Ba đàn tức là Phật, Pháp, Tăng. Chữ “Án” là trên đỉnh Tỳ Lô làm Phật đàn. Chữ “Hạ” là trong miệng Di Ðà làm Pháp đàn. Chữ “Hồng” là trong tâm A Súc làm Tăng đàn.
3. Đọc bài Tán Phật 
Đấng Pháp vương vô thượng 
Ba cõi chẳng ai bằng,
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loài. 
Quy y tròn một niệm,
Dứt sạch nghiệp ba kỳ, 
Xưng dương cùng tán thán 
Ức kiếp không cùng tận.

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới quá hiện vị lai, Thập Phương Chư Phật. Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo. (01 lạy)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Hộ Pháp Chư Tôn, Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (01 lạy)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (01 lạy)
Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát.(03 lần, mỗi lần 01 lạy)

Bài kệ trước khi tụng Chú: 
Kính lạy Pháp thân, Báo thân, Ứng thân Phật Thủ Lăng nghiêm vương hiếm có trên đời
Tiêu trừ cho con các vọng tưởng điên đảo từ muôn ức kiếp
Không cần trải qua vô số kiếp mà vẫn được Pháp thân.

Nguyện nay đắc quả thành Bảo vương,
Trở lại độ thoát chúng sanh nhiều như số cát sông Hằng.
Nguyện đem thân tâm này phụng sự vô số cõi,
Thế mới gọi là đền ơn chư Phật.

Cúi xin Đức Thế Tôn chứng minh cho con, 
Trong đời ác ngũ trược con nguyện vào trước,
Nếu một chúng sanh chưa thành Phật,
Quyết không nơi đó tự mình chứng Niết Bàn.

Đức Phật là đấng đại hùng đại lực đại từ bi,
Cúi xin Ngài dứt trừ các hoặc vi tế cho con.
Khiến con mau đến Vô Thượng Giác,
Mười phương thế giới ngồi cõi đạo tràng.

Hư không kia còn có thể tiêu mất,
Bổn tâm kiên cố không hề lay động.

Nam mô thường trụ thập phương Phật.
Nam mô thường trụ thập phương Pháp.
Nam mô thường trụ thập phương Tăng.
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Phật đảnh Thủ Lăng Nghiêm.
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát.

4. Tụng Chú Lăng Nghiêm.
5. Tụng Tâm Chú Lăng Nghiêm (108 biến).

6. Hồi hướng công đức
Sau khi đã tụng bao nhiêu biến chú ấy rồi, bạn cần hồi hướng công đức để viên mãn thời khóa, bằng cách chắp tay đọc như sau: “Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (03 lần, mỗi lần 01 lạy). Con nguyện hồi hướng công đức tụng chú Lăng Nghiêm này cho Pháp giới chúng sanh, cho linh hồn ông bà tổ tiên, thân gia quyến thuộc của con trong từ vô thỉ kiếp đến nay; và cho hết thảy các chúng sanh có nhân duyên với con trong từ vô thỉ kiếp đến nay. Nguyện cho tất cả cùng lìa khổ được vui, đồng trọn thành Phật Đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (03 lần, mỗi lần 01 lạy)”.

St: Tuệ Tâm.