Top 10 điều làm phước sanh phước bấu


cùng luật nhân qua tham khảo qua 10 điều làm phước sanh phước bấu nhé

1️. Phước phát sanh do sự bố thí.

2️. Phước phát sanh do sự trì giới.

3️. Phước phát sanh do sự tham thiền.

4️. Phước phát sanh do sự hạ mình khiêm tốn.

5️. Phước phát sanh do sự sốt sắng việc phước thiện.

6️. Cho phước báu đến người khác (bằng cách hồi hướng).

7️. Phước phát sanh do sự hoan hỷ, khi biết hoặc thấy người khác làm việc phước.

8️. Phước phát sanh do nghe pháp.

9️. Phước phát sanh do nói đạo cho người khác nghe.

10. Phước phát sanh do sự sửa đổi tri kiến cho chơn chánh.

Trích Tăng Chi Bộ Kinh
Hoà Thượng Thích Minh Châu dịch Việt